Hoạt Động Hướng Về Tổ Quốc

09:01 PM [29/4/2024]

Hoạt động : Nộp Ngôi Sao Vàng, Lá Cờ Đỏ Và Treo Cờ Đỏ Sao Vàng

 • Vật phẩm gồm: Ngôi Sao Vàng  , Lá Cờ Đỏ  và Cờ Đỏ Sao Vàng 

 • Ví Trí Cột Cờ: Minh Nguyệt trấn tọa độ 204/194 • Tính năng

  Điều kiện nhận thưởng

  Ngôi Sao Vàng hoặc Lá Cờ Đỏ

  Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 5-15
  Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 5-15
  Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 5-15
  Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 5-15
  Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 5-15
  Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 2-10
 •  Ghép Cờ Đỏ Sao Vàng tại Cột Cờ , bao gồm: 1 Ngôi Sao + 1 Lá Cờ + 5 xu

 • Phần thưởng nộp Cờ Đỏ  và Sao Vàng : Thưởng 68.000 Kinh Nghiệm (25 Vật phẩm/loại/1 Ngày/1 Nhân Vật) và 1 điểm tích lũy

 • Phần thưởng nộp Cờ Đỏ Sao Vàng : Thưởng 30.400 Kinh Nghiệm và 50 điểm tích lũy
 •  

   

Phần thưởng mốc điểm tích lũy máy chủ Thiên Tuyệt 1
Mốc 1000 nhận 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 2000 nhận 5 quyển Tu chân mật tịch và 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 5000 nhận 10 Bí tịch võ lâm (khóa) và 150.000.000 kinh nghiệm
Mốc 10000 nhận 30 Huyết Chân Đơn và 200.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng mốc điểm tích lũy máy chủ Minh Sơn
Mốc 1000 nhận 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 2000 nhận 5 quyển Tu chân mật tịch và 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 5000 nhận 10 Bí tịch võ lâm (khóa) và 150.000.000 kinh nghiệm
Mốc 10000 nhận 30 Huyết Chân Đơn và 200.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng mốc điểm tích lũy máy chủ Bạch Vân
Mốc 1000 nhận 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 2000 nhận 2 Long Huyết Hoàn và 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 5000 nhận 1000 điểm Thiên Bảo Khố và 150.000.000 kinh nghiệm
Mốc 10000 nhận 800 điểm Thành Tựu và 200.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng mốc điểm tích lũy máy chủ Hàn Sơn
Mốc 1000 nhận 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 2000 nhận 5 Ngân phiếu và 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 5000 nhận 50 Tử Tinh Khoáng Thạch và 150.000.000 kinh nghiệm
Mốc 10000 nhận 800 điểm Thành Tựu và 200.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng mốc điểm tích lũy máy chủ Nghinh Sơn
Mốc 1000 nhận 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 2000 nhận 5 Ngân phiếu và 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 5000 nhận 50 Tử Tinh Khoáng Thạch và 150.000.000 kinh nghiệm
Mốc 10000 nhận 800 điểm Thành Tựu và 200.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng mốc điểm tích lũy máy chủ Phụng Sơn
Mốc 1000 nhận 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 2000 nhận 5 Ngân phiếu và 100.000.000 kinh nghiệm
Mốc 5000 nhận 50 Tử Tinh Khoáng Thạch và 150.000.000 kinh nghiệm
Mốc 10000 nhận 800 điểm Thành Tựu và 200.000.000 kinh nghiệm

 

 - Mở mốc đua top cho các nhân vật đạt 50.000 điểm tích lũy trở lên:
(Trường hợp 2 nhân vật bằng điểm sẽ tính xếp hạng cho nhân vật đạt đủ điểm trước tiên)

 

Phần thưởng TOP tích lũy máy chủ Thiên Tuyệt 1

Top 1 nhận 2 Mảnh thiên thạch +8 và 1 Phiên vũ (vĩnh viễn)

Top 2 nhận 3 Mảnh thiên thạch +7  và 1 phiên vũ (60 ngày)

Top 3 nhận 3 Mảnh thiên thạch +6  và 1 phiên vũ (30 ngày)

Phần thưởng TOP tích lũy máy chủ Minh Sơn

Top 1 nhận 3 Mảnh thiên thạch +5 và 1 Bôn tiêu (vĩnh viễn)

Top 2 nhận 3 Mảnh thiên thạch +4  và 1 Bôn tiêu (60 ngày)

Top 3 nhận 2 Mảnh thiên thạch +4  và 1 Bôn tiêu (30 ngày)

Phần thưởng TOP tích lũy máy chủ Bạch Vân

Top 1 nhận 3 Mảnh Hoàng Kim và 1 Phi vân (vĩnh viễn)

Top 2 nhận ngẫu nhiên trang bị Vinh Diệu và 1 Phi vân (60 ngày)

Top 3 nhận 2 trang bị Hồng Ảnh ngẫu nhiên và 1 Phi vân (30 ngày)

Phần thưởng TOP tích lũy máy chủ Hàn Sơn

Top 1 nhận Rương Thần Khí vĩnh viễn (khoá) và Bôn Tiêu (vĩnh viễn)

Top 2 nhận Rương Thần Khí (90 ngày) (không khoá) và Bôn Tiêu (vĩnh viễn)

Top 3 nhận Rương Thần Khí (60 ngày) (khống khoá) và Bôn Tiêu (60 ngày)

Phần thưởng TOP tích lũy máy chủ Nghinh Sơn

Top 1 nhận 5 Mảnh Hoàng Kim và Bôn Tiêu (vĩnh viễn)

Top 2 nhận 3 Mảnh Hoàng Kim  và Bôn Tiêu (vĩnh viễn)

Top 3 nhận 2 Mảnh Hoàng Kim + Bôn Tiêu (60 ngày)

Phần thưởng TOP tích lũy máy chủ Phụng Sơn

Top 1 nhận 3 Mảnh Hoàng Kim  và Phi Vân (vĩnh viễn)

Top 2 nhận ngẫu nhiên 2 trang bị An Bang (max opt) và Phi Vân (60 ngày)

Top 3 nhận ngẫu nhiên 2 trang bị Đinh Quốc (max opt) và Phi Vân (30 ngày)

 

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: